Ponúkame modernú diagnostiku, rešpektujúce poradenstvo, špeciálno-pedagogické intervencie, psychologické intervencie, metodické činnosti. Všetky špecializované odborné činnosti sú zamerané na autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy.

Diagnostika: diferenciálna diagnostika porúch autistického spektra

 • špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostika
 • vyšetrenie intelektu
 • naša diagnostika PAS je pre deti, teens a mladých dospelých

Poradenstvo: odporúčania vo výchove a vzdelávaní pre školu a rodinu

 • poradenstvo založené na najnovších poznatkoch a dátach, s rešpektom k hodnotám rodiny
 • odporúčania pre školy s dôrazom na rešpekt k inakosti
 • metodická činnosť pre školy a odborníkov

Intervencie: psychologické a špeciálno-pedagogické riešenia pre rodinu a školu

 • psychologická pomoc a intervencia pre dieťa alebo rodiča
 • špeciálno-pedagogická pomoc a intervencia pre deti a žiakov
 • liečebno-pedagogická intervencia pre deti a mladých
 • Potrebujete vedieť, či je vaše dieťa na autistickom spektre?
 • Chcete poradiť, zorientovať sa v aktuálnych poznatkoch o autistickom spektre, neurodiverzite a iných neurovývinových odlišnostiach?
 • Usmerníme vás vo výchove vášho atypického dieťaťa?
 • Navedieme vašu školu ako správne a citlivo pristupovať k odlišnostiam vášho dieťaťa?
 • Ukážeme vám ako dokážu s neuroatypickými deťmi efektívne a šťastne fungovať rodiny?
 • Hľadáte poradňu, ktorá bude rešpektovať vaše rodinné hodnoty a spôsob života?
 • Pomôžeme vám s rodinným problémom, vášmu dieťaťu alebo vám osobne?
 • Nastavíme spolu individuálny pedagogický plán pre vaše dieťa?
 • Vytvoríme metodiku pre vašu školu a budeme ju zapracúvať do každodennej praxe?
 • Pomôžeme vám upraviť školské prostredie a spôsob výučby s ohľadom na potreby všetkých detí?

Cenník našich služieb nájdete tu.

Našim poslaním je pomôcť a zabezpečiť všetkým klientom bezpečie, rešpekt a podporu.

PaedDr. Bohuslava Vašíčková
špeciálna pedagogička, riaditeľka

Mgr. Jana Ferenčáková
špeciálna pedagogička

Mgr. Lucia Lanžová
psychologička

Mgr. Lucia Brutovská
liečebná pedagogička

Mgr. Erika Baumgartnerová
špeciálna pedagogička

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami v Gbeloch bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2023/8542:9-A2101 zo dňa 15.5.2023.

Služby sú určené deťom a mládeži od raného detstva až po ukončenie prípravy na povolanie, ich zákonným zástupcom, pedagogickým a odborným zamestnancom v rámci celej Slovenskej republiky. Naše centrum vykonáva činnosti podpornej úrovne piateho stupňa.