Ponúkame modernú diagnostiku, rešpektujúce poradenstvo, špeciálno-pedagogické intervencie, psychologické intervencie, metodické činnosti.

Všetky špecializované odborné činnosti sú zamerané na autizmus alebo ďalšie pervazívne vývinové poruchy.

  • Potrebujete vedieť, či je vaše dieťa na autistickom spektre? Či je iné, než jeho rovesníci?
  • Chcete poradiť, zorientovať sa v aktuálnych poznatkoch o autistickom spektre, neurodiverzite a iných neurovývinových odlišnostiach?
  • Usmerníme vás vo výchove vášho atypického dieťaťa?
  • Navedieme vašu školu ako správne a citlivo pristupovať k odlišnostiam vášho dieťaťa?
  • Ukážeme vám ako dokážu s neuroatypickými deťmi efektívne a šťastne fungovať rodiny?
  • Hľadáte poradňu, ktorá bude rešpektovať vaše rodinné hodnoty a spôsob života?
  • Pomôžeme vám s rodinným problémom, vášmu dieťaťu alebo vám osobne?
  • Nastavíme spolu individuálny pedagogický plán pre vaše dieťa?
  • Vytvoríme metodiku pre vašu školu a budeme ju zapracúvať do každodennej praxe?
  • Pomôžeme vám upraviť školské prostredie a spôsob výučby s ohľadom na potreby všetkých detí?

Našim poslaním je pomôcť a zabezpečiť všetkým klientom bezpečie, rešpekt a podporu.

PaedDr. Bohuslava Vašíčková
špeciálna pedagogička, zriaďovateľka

Mgr. Jana Ferenčáková
špeciálna pedagogička

Mgr. Lucia Lanžová
psychologička

Mgr. Lucia Brutovská
liečebná pedagogička

Mgr. Erika Baumgartnerová
špeciálna pedagogička

Cenník: čoskoro

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami v Gbeloch bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2023/8542:9-A2101 zo dňa 15.5.2023.

Služby sú určené deťom a mládeži od raného detstva až po ukončenie prípravy na povolanie, ich zákonným zástupcom, pedagogickým a odborným zamestnancom v rámci celej Slovenskej republiky. Naše centrum vykonáva činnosti podpornej úrovne piateho stupňa.